Fotosoutěž

Zúčastněte se naší fotosoutěže o vyhrajte zajímavé ceny. 

Fotosoutěž - výherci:

Kategorie do 10 let
1. místo    Jan Kořan
2. místo    Anežka Kubová
3. místo    Matthias Benda

Kategorie 10-15 let
1. místo    Šimon Audolenský
2. místo    Aneta Bendová

Kategorie nad 15 let
1. místo    Zuzana Pernicová
2. místo    Martin Rozboud
3. místo    Jiří Franěk 2

 

 


Kategorie a výhry:

Soutěžící do 10 let
1. cena: Dárková poukázka do FotoŠkoda v hodnotě 1500 Kč
2. cena: Dárková poukázka do FotoŠkoda v hodnotě 1000 Kč
3. cena: Micro SD karta 256 GB

Soutěžící 10–15 let
1. cena: Dárková poukázka do FotoŠkoda v hodnotě 1500 Kč
2. cena: Dárková poukázka do FotoŠkoda v hodnotě 1000 Kč
3. cena: Micro SD karta 256 GB

Soutěžící od 15 let
1. cena: Kurz Fotografování zvířat v Zoo Praha
2. cena: Dárková poukázka do FotoŠkoda v hodnotě 1000 Kč
3. cena: Micro SD karta 256 GB

Pravidla soutěže:
Pravidla fotografické soutěže „Opylovatelé v Praze 2023 - fotosoutěž“

1. Harmonogram soutěže:
•    Soutěž je vyhlášena ode dne 3. 5. 2023.
•    Uzávěrka příjmu soutěžních příspěvků je dne 21. 5. 2023, později přijaté příspěvky nebudou zařazeny do soutěže
•    Vyhlášení výsledků proběhne dne 24. 5. 2023 na akci „Den včel a ostatních opylovatelů 2023“ v Praze.

2. Zadání a podmínky soutěže:
•    Tématem jsou opylovatelé žijící v Praze - včely, čmeláci, pestřenky, motýli a další hmyz. Dílo je může přímo zobrazovat, nebo s nimi anebo s jejich opylováním musí úzce souviset.
•    Soutěžními příspěvky budou fotografie pořízené v Praze.
•    Fotografie smějí být upraveny pouze ořezem, úpravou kontrastu a případným doostřením. Organizátor si může vyžádat původní neupravenou fotografii.
•    Při pořizování díla je nutno respektovat přírodu a etické principy.
•    Soutěží děti, mládež i dospělí. Každý účastník může zaslat pouze jeden příspěvek zobrazující jeho vlastní dílo.
•    Soutěž proběhne ve třech věkových kategoriích:
1) jednotlivci do 10 let
2) jednotlivci starší 10 let do 15 let
3) jednotlivci starší 15 let
•    Soutěžní příspěvky a přihlášky se přijímají na email kubinova@envipor.cz  s předmětem „Opylovatelé v Praze 2023 - fotosoutěž“. V těle emailu je pak nutné uvést jméno a příjmení, věkovou kategorii, e-mailovou adresu a název díla o délce nejvýše 100 znaků. V názvu díla nesmí být jméno autora.
•    Příspěvek může přihlásit pouze jeho autor nebo se svolením autora jeho zákonný zástupce, dílo nesmí být starší jednoho roku a není povoleno zasílat díla, s nimiž nelze svobodně nakládat.
•    Technické požadavky:
◦    velikost minimálně 1200 × 1600 pixelů
◦    formát jpg
◦    maximální velikost nahrávaného souboru 10 MB (v případě větší původní fotografie pošle soutěžící její zmenšeninu)
•    Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže příspěvky, které nesplňují podmínky soutěže, jsou mravně nevhodné nebo jsou obsahově v rozporu s platnou legislativou.

3. Způsob hodnocení, vyhlášení výsledků a ocenění:
•    Soutěžní příspěvky budou hodnoceny porotou jmenovanou organizátorem soutěže.
•    Bude hodnoceno pojetí tématu, originalita zpracování i kvalita děl.
•    Ve všech kategoriích porota rozhodne o umístění na prvních třech místech. Výherci budou o svém umístění informováni předem e-mailem.
•    Výsledky soutěže budou vyhlášeny během Dne včel a ostatních opylovatelů 2023, dne 24. 5. 2023 v parku Lannova, Praha 1, kde budou autoři vítězných prací, tj. těch, které se umístily na prvních třech místech v každé kategorii, odměněni věcnými cenami.
•    Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok.

4. Právní ustanovení:
•    Vyhlašovatelem soutěže je Magistrát hlavního města Prahy, organizátorem soutěže je společnost Envipor, s.r.o.
•    Příspěvek nesmí porušovat autorská a osobnostní práva třetích osob. Soutěžící přihlášením fotografie do soutěže prohlašuje, že pokud zachytil na soutěžní fotografii podobu jakékoli osoby tak, že je z ní možno určit její totožnost, získal souhlas takto fotografované osoby k zachycení její podoby na soutěžní fotografii a k rozmnožování a šíření její podoby všemi způsoby. Soutěžící dále prohlašuje, že také má řádně vypořádány nároky třetích osob týkající se práv na ochranu osobnosti, osobních údajů a majetku v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zák. č. 121/2000 Sb. (autorským zákonem), ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 110/2019 Sb. (zákonem o zpracování osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů.
•    Autorská práva: Účastník soutěže nebo jeho zákonný zástupce zasláním příspěvku stvrzuje, že je jeho autorem/zákonným zástupcem autora vlastnícím práva s dílem plně svobodně nakládat ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a přihlášením uděluje vyhlašovateli soutěže nevýhradní souhlas (licenci) s bezplatným užitím díla zejména k prezentačním účelům vyhlašovatele soutěže v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství. Vyhlašovatel deklaruje, že autorova práva na další použití soutěžního příspěvku nejsou omezena.